Skip to content
Menu
Menu
København/Aarhus
Ventetid for nye patienter: September

 

Sådan behandler vi dine persondata på Neurokirurgisk Smerteklinik


Som speciallægeklinik er vi fra datatilsynets side underlagt en lang række regler for, hvordan vi skal behandle persondata/-informationer, som vi opbevarer og indhenter i forbindelse med dit forløb på klinikken.

Ydermere kom der pr. 25. maj 2018 en ny EU-forordning vedrørende behandling af persondata, som vi også følger. Udover at harmonisere reglerne for alle virksomheder i EU, giver forordningen dig også flere rettigheder som borger.

Tidligere sondrede man imellem almindelige persondata og personfølsomme data, hvor det kun var personfølsomme data, der skulle håndteres særligt. Det er ikke længere tilfældet. Alle data, der kan knyttes til dig, betragtes nu som personhenførbare data, og de skal behandles efter disse regler.

Hvorfor indsamler vi data og hvilke data indsamler vi ?

For at kunne behandle dig som patient på Neurokirurgisk Smerteklinik indsamler og opbevarer vi en række oplysninger (data) om dig. Vi indsamler kun data, som vi har brug for til formålet.

I forbindelse med dine konsultationer, undersøgelser og behandlinger på Neurokirurgisk Smerteklinik, indsamler og journaliserer vi forskellige data om dig. Det drejer sig om :

 • Stamdata – såsom navn, adresse, cpr-nr., nærmeste pårørende, kontaktoplysninger, m.m.
 • Helbredsdata – såsom din journal på NKSK, beskrivelse af tidligere sygdomme, sociale forhold, m.m.
 • Journaldata modtaget fra andre klinikker og hospitaler
 • Billeddiagnostisk materiale og/eller beskrivelser
 • Laboratorie – og prøvesvar
 • Billeder
 • Kalender-aftaler
 • Korrespondance, herunder email-kommunikation og telefoniske kontakter
 • Afregnings- og betalingsdata

De fleste informationer afgiver du selv til os ved opstarten af og under dit forløb på klinikken. Andre oplysninger genereres “automatisk” som en naturlig del af forløbet. Vi modtager også data fra andre klinikker/hospitaler samt 3. partshavere hvis du har givet samtykke hertil og det er relevant for dit forløb.

Sådan opbevarer vi og tilgår dine data

Vi opbevarer dine data digitalt i sikrede krypterede datamiljøer, der opbevares på klinikkens lokationer og delvist på et eksternt datacenter. Der er indgået databehandleraftale af leverandør af datacenter.

Vi kan også anvende et fysisk supplerende arkiv for det enkelte patientforløb. Arkivet opbevares i et aflåst skab på klinikkens lokationer .

Klinikkens medarbejdere har adgang til alle eller udvalgte dele af dine data ud fra relevans for deres jobprofil. Dette styres ved foruddefinerede brugerprofiler.

Alle klinikkens computere er sikret med kodeord med tidsbestemt aktivering, og portable computere er udstyret med sikkerhedsskærmfilter.

Alle medarbejder på klinikken har tavshedspligt om din sygdom, dit forløb på NKSK og for alle personlige forhold. Tavshedspligten gælder også efter ophør af ansættelse på klinikken.

Vi skal opbevare dine data i fuldt eller i delvist omfang i minimum 10 år, jvf. sundhedsloven. Dette gælder patienter optaget på klinikken.

Dine rettigheder

Som tidligere omtalt er dine rettigheder blevet skærpet i forbindelse med den nye EU-forordning for håndtering af persondata.

Du har blandt andet følgende rettigheder:

 • Du har ret til at få udleveret en kopi af din journal på klinikken
 • Du har ret til at blive oplyst om, hvordan vi håndterer dine data
 • Du har ret til at rekvirere en kopi af de data, som vi har indsamlet om dig
 • Du har ret til at få foretaget rettelser i de indsamlede data om dig
 • Du har ret til at få slettet alle dine data, som vi har indsamlet om dig
 • Du har ret til at annullere dit tilsagn til at vi må databehandle dine data
 • Du har ret til at annullere dit tilsagn til at modtage markedsføring via digitale kanaler fra klinikken
 • I tilfælde af brud på datasikkerheden er vi forpligtet til at informere dig om tilfældet – samt orientere relevante myndigheder

Vi gør opmærksom på, at der er flere af ovennævnte punkter hvor der er modstrid mellem persondataforordningen og sundhedsloven. I de tilfælde følger vi sundhedsloven.

Du kan få overblik over det fulde omfang af dine rettigheder i den nye persondataforordning her

Videregivelse af helbredsoplysninger

Ved anmodning udleverer vi kopi af din journal på klinikken til andre lægeklinikker, hospitaler, kommuner, forsikringsselskaber og andre instanser med dit samtykke. Vær opmærksom på, at nogle offentlige instanser ikke behøver dit samtykke.

Sundhedsloven pålægger os også at indberette oplysninger om behandlede patienter til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister (LPR).

Har du spørgsmål ?

Har du spørgsmål til vores behandling af dine persondata, er du velkommen til at skrive på kontakt@nksk.dk eller ringe på 70 605 105.

Neurokirurgisk Smerteklinik, København og Neurokirurgisk Smerteklinik, Aarhus arbejder under samme CVR-nr, som er 37086029. Klinikkerne har hver deres P-nr. Håndteringen af persondata følger den samme procedure for begge klinikker.

Ønsker du at klage over vores håndtering af dine persondata, skal det ske til datatilsynet.